Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 16 May 2019Title: Kennisgewing wat besware teen die Aanvullende Waardasielys 2018/19 aanvraStatus: KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN DIE AANVULLENDE WAARDASIELYS AANVRA Kennis geskied hiermee kragtens die bepalings van Artikel 49 (1)(a)(i) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Eiendomsbelasting, 6 van 2004 (hierna verwys as die “Wet”) dat die Aanvullende Waardasielys vir die 2018/19 finansiële jaar ter insae lê vir openbare inspeksie by die onderskeie munisipale kantore en biblioteke binne die munisipale grense asook die webtuiste www.capeagulhas.gov.za vanaf 27 Mei 2019 tot 28 Junie 2019. KENNISGEWING geskied voorts dat enige eienaar van vaste eiendom of enige ander persoon kragtens die bepalings van Artikel 49(1)(a)(ii) van vermelde Wet, saamgelees met Artikel 78(2), ’n beswaar binne bovermelde tydperk kan indien by die Munisipale Bestuurder ten opsigte van enige aangeleentheid of uitsluitsel rakende die eiendomswaardasielys. Aandag word spesifiek gevestig op die bepalings van Artikel 50(2) van die Wet wat bepaal dat ’n beswaar na ’n spesifieke eiendom moet verwys en nie teen die waardasielys as sulks nie. Die voorgeskrewe beswaarvorms is beskikbaar by die kantore op Bredasdorp, Struisbaai en Napier asook op die webwerf. Die voltooide vorms moet terugbesorg word aan Me Carmen Leonard, Kaap Agulhas Munisipaliteit, Posbus 51, Bredasdorp, 7280. Navrae kan gerig word aan me Nelita Viljoen, Janet Teixeira en Lena de Jager by 028 425 5500. D O’NEILL (GMB) MUNISIPALE BESTUURDER POSBUS 51 BREDASDORP 7280
Published: 16 May 2019Title: Notice calling for inspection of Supplementary Valuation Roll 2018-19Status: NOTICE CALLING FOR INSPECTION OF SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL Notice is hereby given in terms of Section 49(1)(a)(i) of the Local Government: Municipal Property Rates Act, 6 of 2004 that the Supplementary Valuation Roll for the 2018/19 financial year lies open for public inspection at the various municipal offices and libraries within the municipal boundaries and municipal website www.capeagulhas.gov.za from 27 May 2019 to 28 June 2019. NOTICE is further given in terms of Section 49(1)(a)(ii) of the Act, read with Section 78(2), that any owner of property or other person who so desires, may lodge an objection with the Municipal Manager in respect of any matter reflected in, or omitted from the valuation roll within the above mentioned period. Attention is specifically drawn to the fact that in terms of Section 50(2) of the Act, an objection must be in relation to a specific property and not against the valuation roll as such. The form for the lodging of an objection is obtainable from our offices in Bredasdorp, Struisbaai en Napier and also on the website. The completed form must be returned to me Carmen Leonard, Cape Agulhas Municipality, P O Box 51, Bredasdorp, 7280. For enquiries please contact Ms Nelita Viljoen, Janet Teixeira and Lena de Jager at 028 425 5500. D O’NEILL (AMM) MUNICIPAL MANAGER P O BOX 51 BREDASDORP 7280
Published: 14 May 2019Title: Notice: Notice: Draft By-Law for the keeping and impoundment of animalsStatus: DRAFT BY-LAW FOR THE KEEPING AND IMPOUNDMENT OF ANIMALS Notice is hereby given in terms of Section 160(4)(b) of the Constitution read together with Section 12(3)(b) of the Local Government: Municipal System Act, 2000 (Act 32 of 2000) that the draft by-law for the keeping and impoundment of animals is available for public comment. The draft by-law aims to provide for the care, control and management of animals and the procedures, methods and practices to regulate the impoundment of stray or dangerous animals or animals that constitutes a nuisance. The draft by-law is available on the Municipal Website www.capeagulhas.gov.za. Representations and comments on the draft by-law must be lodged in writing with the undersigned at the address stated on this advertisement by no later than TUESDAY 18 JUNE 2019. Enquiries can be directed to the Manager Protection Services, Ms M Saptou at Tel 028 4255601 (MyllisonS@capeagulhas.gov.za). Persons who cannot read or write, may also contact the aforementioned person during normal office hours for assistance. D O’NEILL MUNICIPAL MANAGER P O BOX 51 BREDASDORP 7280 Email: info@capeagulhas.gov.za 9 May 2019 KONSEP VERORDENING VIR DIE AANHOU EN SKUT VAN DIERE KENNISGEWING geskied hiermee kragtens die bepalings van Artikel 160(4)(b) van die Grondwet saamgelees met Artikel 12(3)(b) van die Munisipale Stelselswet (Wet 32 van 2000) dat die konsep verordening vir die aanhou en skut van diere beskikbaar is vir publieke insette Die konsep verordening maak voorsiening vir die sorg, beheer en bestuur van diere sowel as die prosedures metodes en praktyke vir die skut van rondloop en gevaarlik diere, of diere wat ‘n oorlas is. Die konsep verordening is beskikbaar op die Munisipaliteit se webwerf (www.capeagulhas.gov.za). Besware en kommentaar op die konsep verordening moet skriftelik by die ondergetekende ingedien word by die adres soos gemeld op die advertensie teen nie later as DINSDAG 18 JUNIE 2019. Navrae kan gerig word aan die Bestuurder Beskermingsdienste Me M Saptou by Tel 028 4255601 (MyllisonS@capeagulhas.gov.za). Persone wat nie kan lees of skryf nie, kan ook vir bovermelde persoon kontak gedurende gewone kantoorure vir bystand. D O’NEILL MUNISIPALE BESTUURDER POSBUS 51 BREDASDORP 7280 Email: info@capeagulhas.gov.za 9 Mei 2019
3
Home 3Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690
22 April 2016

Newsflash / Nuusbrief - 21 April 2016

Dames en Here / Ladies and Gentlemen

 

 

SEVERE WEATHER ALERT FOR 22 – 23 APRIL

 

 • Heavy rain is expected in places over the mountainous areas of the Cape Metropole, Overberg District and Cape Winelands on Friday into Saturday morning.
 • Strong winds (45-60km/h) are expected in places over the Breede River Valley, Central Karoo and southern interior of the Northern Cape on Friday.
 • Gale force westerly to north westerly winds of 65-75km/h are expected along the south-western coastline of the Western Cape on Friday morning spreading along the south coast overnight and moderating on Saturday morning.

 

PLAASWERKERS IMBIZO OP 24 APRIL

Kaap Agulhas Munisipaliteit bied ‘n Plaaswerkers Imbizo aan op Sondag, 24 April, by die Bredasdorp Sportkompleks (Glaskasteel) vanaf 11:00. Regeringsorganisasies soos Binnelandse sake, SASSA, KMVA, OVK, Behuising, GCIS en nog vele meer sal ook hul dienste beskikbaar stel.  Vervoer sal beskikbaar wees, asook verversings. Vir meer inligting, kan u mnr Paul Valentine of me Annelise Rossouw by 028 425 5500 kontak.

 

FARM WORKERS IMBIZO ON 24 APRIL

 

Cape Agulhas Municipality is hosting a Farm workers Imbizo on Sunday, 24 April, at the Bredasdorp Sport Complex (Glaskasteel) from 11:00.  Governmental Organisations such as Home Affairs, SASSA, CCMA, IEC, Housing, GCIS and many more will also be rendering their services.  Transportation will be available, as well as refreshments.  For more information, you can contact Mr Paul Valentine or Ms Annelise Rossouw at 028 425 5500.

 

RAADSVERGADERING DATUM VIR APRIL

 

Kennis geskied hiermee in terme van artikel 19 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 32 van 2000, dat ‘n Raadsvergadering sal plaasvind om 11:00 op Dinsdag 26 April 2016 in die Raadsaal te Bredasdorp.

 

COUNCIL MEETING DATE FOR APRIL

 

Notice is hereby given in terms of section 19 of the Local Government: Municipal Systems Act, 32 of 2000, that a Council meeting will take place at 11:00 on Tuesday 26 April 2016 in the Council Chambers, Bredasdorp.

 

KAM BIBLIOTEKE GESLUIT OP 30 APRIL

 

Neem asseblief kennis dat die biblioteke binne die Kaap Agulhas Munisipale grense gesluit sal wees op 30 April en sal weer heropen op 2 Mei.

 

CAM LIBRARIES CLOSED ON 30 APRIL

 

Please note that the libraries within the Cape Agulhas Municipal area will be closed on 30 April and will reopen on 2 May.

 

UITSTAANDE KAM SKULD?

KAM het in Januarie 2016 vir DMC debt management aangestel om te help met die invordering van uitstaande skuld aan die Raad. DMC is 'n maatskappy wat kliënte help om hul finansiële verpligting n ate kom, en help hulle om terug te keer in die rigting van verbeterde finansiële gesondheid. Hulle sal kliënte kontak wat in die skuld by KAM is via hul inbelsentrum diens of per sms. Vir meer inligting kan u ons Kredietbeheer Departement by 028 425 5500.

 

OUTSTANDING CAM DEBT?

 

CAM appointed DMC debt management in January 2016 to help with the collection of outstanding debt to the Council.  DMC is a company that helps customers resolve their past-due financial obligation, and help them return to a path toward improved financial health.  They will be contacting clients who are in debt to CAM via their call centre service or per sms.  For more information you can contact our Credit Control Department at 028 425 5500.

 

MASAKHANE AFDELING WEER BEHULPSAAM MET HERAANSOEKE:

 

KAM Masakhane afdeling sal eersdaags u dorp besoek om behulpsaam te wees met die Masakhane (Korting op dienste aan hulpbehoewende persone) heraansoeke:

 • Struisbaai op 20 en 21 April by die Struisbaai Biblioteek vanaf 10h00-19h00
 • Waenhuiskrans op 9, 10, 11 en 12 Mei by die Arniston Biblioteek vanaf 10h00-19h00
 • Bredasdorp op 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 en 27 Mei by die Nelson Mandela Saal  en 6, 7, 8 en 9 Junie by die Welverdiend Biblioteek vanaf 10h00-19h00

 

Bring asseblief u Id boek/boeke, munisipale rekening, voorafbetaalde meternommer (Prepaidnommer) en bewys van inkomste.

 

MASAKHANE DEPARTMENT ASSISTING WITH RENEWALS

CAM Masakhane department will soon visit your town to assist with Masakhane (Discount on services to indigent persons) renewals:
• Struisbaai on 20 and 21 April at the Struisbaai Library from 10h00-19h00
• Arniston on 9, 10, 11 and 12 May at the Arniston Library from 10h00-19h00
• Bredasdorp on 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26 and 27 May at the Nelson Mandela Hall and 6, 7, 8 and 9 June at the Welverdiend library from 10h00-19h00
 
Please bring your ID book/books, utility bill, prepaid meter number and proof of income.

 

SARS BESOEK BREDASDORP IN MEI

 

Ons wil hiermee u graag aanmoedig om van hierdie geleentheid gebruik te maak. SARS sal u  help met nuwe registrasies, voltooiing van belastingopgawes, belastingklaringsertifikate en algemene inkomstebelasting navrae.  Besoek die Glaskasteel op 24 & 25 Mei vanaf 08:00 – 15:00 en bring die volgende dokumentasie saam:

Vir Registrasie:
- Oorspronklike gesertifiseerde afskrif van ID / Bankstaat / bewys van adres

Vir die voltooiing van belastingopgawes:
- Bewys van identifikasie
- Afskrif van IRP5 / IT3 (a) sertifikaat(e)
- Mediese belastingsertifikaat
- Ontvangste van mediese uitgawes wat nie verhaal word deur die fonds
- Uittredingannuïteitsfonds Sertifikaat
- Logboek (vir reistoelae ontvang)
- Beleggingsinkomste (IT3b sertifikaat)
- Uiteensetting van bykomende inkomste (bv. huurinkomste)
- Gade se ID nommer (in gemeenskap van goedere)

 

SARS VISITS BREDASDORP IN MAY

 

We would hereby like to encourage you to make use of this opportunity. SARS will be assisting with new registration, completion of tax returns, tax clearance certificates, and general income tax queries.  Visit the Glaskasteel on 24 & 25 May from 08:00 – 15:00 and bring the following documentation.

 

For Registration:

 • Original certified copy of ID / Bank statement / proof of address

 

For completion of tax returns:

 • Proof of identification
 • Copy of IRP5/IT3(a) certificate(s)
 • Medical Aid tax certificate
 • Receipts of medical expenses not recovered by the fund
 • Retirement Annuity Certificate
 • Logbook (for travel allowance received)
 • Investment income (IT3b certificate)
 • Breakdown of additional income (e.g. rental income)
 • Spouses ID Number (in community of property)

 

Indien u nie in die toekoms ‘n nuusflits wil ontvang nie, stuur asb ‘n epos met u versoek aan rugayam@capeagulhas.gov.za

If you do not wish to receive a newsflash in future please send an email to rugayam@capeagulhas.gov.za with your request.

Last published 22 April 2016