Mon
Tue
Wed
Thu

Bredasdorp

Sunday20°C
Mon
Tue
Wed
Thu

Arniston

Sunday20°C
Tue
Wed
Thu
Fri

Napier

Monday11°C
Mon
Tue
Wed
Thu

Struisbaai

Sunday20°C
Mon
Tue
Wed
Thu

Elim

Sunday23°C
Mon
Tue
Wed
Thu

Protem

Sunday17°C
Mon
Tue
Wed
Thu

Klipdale

Sunday21°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Sunday20°C
Mon
Tue
Wed
Thu

Weather

Arniston
Sunday20°C
Mon
Tue
Wed
Thu

Weather

Napier
Monday11°C
Tue
Wed
Thu
Fri

Weather

Struisbaai
Sunday20°C
Mon
Tue
Wed
Thu

Weather

Elim
Sunday23°C
Mon
Tue
Wed
Thu

Weather

Protem
Sunday17°C
Mon
Tue
Wed
Thu

Weather

Klipdale
Sunday21°C
Mon
Tue
Wed
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

SENIOR SUPERINTENDENT: LICENCE GD441 / SENIOR SUPERINTENDENT: LISENSIES GD441

Closing Date: 04 May 2017
Salary: T13 (R272 544.76-R353 772.20) p.a

Duties:

 • Control of vehicle licensing administration
 • Manage of licensing section personnel
 • Give guidance on traffic signs and road markings
 • Responsible to manage the eNaTIS Booking Systems
 • Implementation of traffic laws and regulations
 • Inspects all municipal vehicles from time to time in order to establish roadworthiness
 • Substitute for Testing: K53 and Examiner of vehicles when needed

     Requirements

 • Grade 12 National Diploma/ Relevant National Diploma for Traffic Officers
 • Grade A Examiner of Vehicles
 • Grade A K53 Examiner of Driver’s Licences
 • 5-7 years relevant experience
 • Excellent written and verbal communication skills in at least two of the three official languages of the Western Cape: Afrikaans, English and Xhosa
 • Valid Code EC (PrDP) & Code A Driver’s Licence
 • Computer literate
 • Conflict management and good interpersonal skills

     Recommendations:

 • SANS 0216 certificate
 • Experience in Local Authority Environment
 • Willingness to work overtime
 • No criminal record

     Remuneration:

     T13 (R272 544.76-R353 772.20) p.a

 

Funksies:

 • Beheer van voertuig lisensiëring administrasie
 • Bestuur van personeel in lisensiëring afdeling
 • Gee advies oor padverkeerstekens en padmerke
 • Verantwoordelik vir die bestuur van eNaVIS afspraak sisteem
 • Implementering van verkeerswetgewing en regulasies
 • Inspektering van alle munisipale voertuie van tyd tot tyd vir padvaardigheid
 • Aflos by Toetse vir K53 en Ondersoek van voertuie wanneer nodig

Vereistes:

 • Graad 12 Nasionale Diploma/ Toepaslike Nasionale Diploma vir Verkeersbeamptes
 • Graad A Ondersoeker van Voertuie
 • Graad A K53 Ondersoeker van Bestuurderslisensies
 • 5-7 Jaar toepaslike ondervinding
 • Uitstekende kommunikasievaardighede, skriftelik sowel as mondeling in ten minste twee van die volgende drie amptelike tale van die Wes-Kaap: Afrikaans, Engels en Xhosa
 • Geldige Kode EC (Pr DP) en Kode A Bestuurderslisensies
 • Rekenaarvaardig
 • Konflik hantering en goeie mense verhoudinge

Aanbeveling

 • SANS 0216 Sertifikaat
 • Ervaring in Plaaslike Owerheidsomgewing
 • Bereidwilligheid om oortyd te werk
 • Geen kriminele rekord

Vergoeding:

T13 (R272 544.76-R353 772.20) p.j

CLOSING DATE / SLUITINGS DATUM: 4 MAY / MEI 2017

SENIOR SUPERINTENDENT: LICENCE GD441 / SENIOR SUPERINTENDENT: LISENSIES GD441 (417.67KB) Last published 19 April 2017

Bredasdorp

LOCAL GOVERNMENT: MUNICIPAL PROPERTY RATES ACT 2004: MUNICIPAL REGISTER OF PROPERTIES

Final Annual Report 2015/16

Annual Report 2015/16

OFFICER: BUDGET & TREASURY OFFICE: FD121 / BEAMPTE: BEGROTINGS & TESTOURIE DIENSTE: FD121

Closing Date: 23 November 2016
Salary: T10 (R14 472.37 – R18 786.16) p.m.

REQUIREMENTS:

 • Grade 12 Qualification / NQF 4 with mathematics / accounting
 • Code 8 driver license
 • Numerical and computer literacy
 • Excellent writing and verbal communication skills in at least 2 of the following 3 official Western Cape languages: Afrikaans, English and Xhosa.

EXPERIENCE:

 • (1-2 year) experience in Budget and Treasury Office of Finance

FUNCTIONS:

 • Support and assist in the compilation of the compliance with all relevant financial legislation applicable on Local Government and that all required legislation are adhered to and complete as per legislated due dates.
 • Assist with the process of the compilation of multi-year budgets, that is: Draft Budgets / Final Approved budgets and all relevant Adjustment Budgets.
 • Assist in the compilation of components applicable to financial department in terms of the Service Delivery and Budget and Implementation plan (SDBIP) as required by legislation.
 • Completion of all financial and budget related documents and return forms as required in terms of National and Provincial Treasury circulars / legislation as well as other stakeholders as applicable.
 • Assist the analysis of financial information, monitoring and budget reforms legislated in terms of legislation.
 • Responsible for ensuring all budget related information is available on the municipal website in terms of the Municipal Finance Management Act.
 • Provide the support and assistance to capacitate departments in terms of financial requirements as applicable.
 • Complete the reporting of National and Provincial as well as other grant allocations allocated to the municipality.
 • Involve with the Annual Financial Statements and related supporting schedules / documentation.
 • Assisting with coordinating the process of the yearly audit as per Auditor General’s guidelines.
 • Co-ordinate the implementation of financial reforms as promulgated by National and Provincial Treasury.
 • Support the process of the compilation of financial policies as required by legislation.
 • Completion of journals and corrective measures.

Job enquiries: Mr S Stanley  028 42 555 00

 

VEREISTES:

 • Graad 12 kwalifikasie / NQF 4 met Wiskunde / Rekeningkunde
 • Kode 8 Bestuurslisensie
 • Numeriese and rekenaar geletterdheid
 • Uitstekende kommunikasie en verslag skryf vaardigheid in ten minste 2 van die amptelike 3 tale van die Weskaap – Afrikaans / Engels / Xhosa

ONDERVINDING:

 • (1-2 jaar) ondervinding in die Begrotings en Tesourie afdeling van Finansies

  FUNKSIES:

 • Verseker dat die Raad / administrasie voldoen aan die relevante finansiële wetgewing van toepassing op die Plaaslike Regering en dat alle wetlike vereistes voltooi word volgens binne die wetlike raamwerk.
 • Betrokke met die opstel van die jaarlikse Begrotings: Dit is die Konsep Begroting / Finale en alle relevante aangepaste begrotings.
 • Voltooiing van inligting ten opsigte van die finansiële dienste afdeling met betrekking tot die jaarlikse dienslewerings en begrotings implementerings plan (SDBIP)
 • Voltooiing van alle begrotings en ander dokumentasie soos vereis deur die Nasionale en Provinsiale tesourie regulasies en ander rolspelers soos van toepassing.
 • Ontleding en vertolking van finansiële inligting volgens wetgewing.
 • Verantwoordelik om te verseker dat alle relevante inligting word geplaas op die munisipale webtuiste en alle ander rolspelers soos vereis per wetgewing.
 • Ondersteun die department met alle finansiële vereistes soos versoek.
 • Verantwoordelik vir die rapportering aan die Nasionale en Provinsiale departemente in terme van toekennings ontvang soos van toepassing.
 • Betrokke met die opstel van die jaarlikse Finansiële State en verwante skedules en ondersteunende dokumentasie
 • Jaarlikse oudit volgens vereistes en soos benodig deur die Ouditeur Generaal.
 • Adviseer afdelings hoofde in terme van nuwe wetgewing wat geimplementeer moet word.
 • Ondersteun in die opstel van finansiële beleide soos vereis deur wetgewing.
 • Voltooiing van joernale

Navrae: Mnr S Stanley 028 42 555 00

OFFICER: BUDGET & TREASURY OFFICE: FD121 / BEAMPTE: BEGROTINGS & TESTOURIE DIENSTE: FD121 (276.49KB) Last published 19 April 2017

ACCOUNTANT: BUDGET & TREASURY OFFICE: FD111 / REKENMEESTER: BEGROTINGS & TESTOURIE DIENSTE: FD111

Closing Date: 23 November 2016
Salary: T12 (R20 171.69 – R 26 183.96) p.m.

ACCOUNTANT: BUDGET & TREASURY OFFICE: FD111

REQUIREMENTS:

 • B.com degree or equivalent.(NQF level 6) in Accounting /Auditing / Finance
 • Code 8 driver license
 • Numerical and computer literacy
 • Excellent writing and verbal communication skills in at least 2 of the following 3 official Western Cape languages: Afrikaans, English and Xhosa.

EXPERIENCE:

 • (2-3 years) Experience in Budget and Treasury Office of Finance

FUNCTIONS:

 • Responsible to ensure that council / administration complies with all relevant financial legislation applicable on Local Government and that all required legislation are adhered to and complete as per legislated due dates.
 • Assist with the compilation of multi-year budgets, that is: Draft Budgets / Final Approved budgets and all relevant Adjustment Budgets.
 • Responsible for components applicable to financial department in terms of the Service Delivery and Budget and Implementation plan (SDBIP) as required by legislation.
 • Manage the analysis of financial information, monitoring and budget reforms legislated in terms of legislation.
 • Manage the completion of all financial and budget related documents and return forms as required in terms of National and Provincial treasury circulars / legislation as well as other stakeholders as applicable.
 • Responsible for ensuring all budget related information is available on the municipal website in terms of the Municipal Finance Management Act.
 • Co-ordinate the support and assistance to capacitate departments in terms of financial requirements as applicable.
 • Manage the reporting of National and Provincial as well as other grant allocations allocated to the municipality
 • Assist with the Annual Financial Statements and related supporting schedules / documentation.
 • Assist with the coordination of the process of the yearly audit as per Auditor General’s guidelines
 • Co-ordinate the implementation of financial reforms as promulgated by National and Provincial Treasury.
 • Co-ordinate the process of the compilation of financial policies as required by legislation.

 

Job enquiries: Mr S Stanley 028 42 555 00Review and completion of journals for correction as required

 

REKENMEESTER: BEGROTINGS & TESTOURIE DIENSTE: FD111

VEREISTES:

 • B Com graad of gelykstaande (NQF 6) in Finansies /Ouditkunde / Rekeningkunde
 • Kode 8 Bestuurslisensie
 • Numeriese and rekenaar geletterdheid
 • Uitstekende kommunikasie en verslag skryf vaardigheid in ten minste 2 van die amptelike 3 tale van die Weskaap – Afrikaans / Engels / Xhosa

ONDERVINDING:

 • (2-3 jaar) Ondervinding in die Begrotings en Tesourie afdeling van Finansies

  FUNKSIES:

 • Verantwoordelik om te verseker dat die raad / administrasie voldoen aan al die relevante finansële wetgewing van toepassing op Plaaslike Regering en dat all wetlike vereistes voltooi word volgens binne die wetlike raamwerk.
 • Behulpsaam met die opstel van die jaarlikse Begrotings: Dit is die Konsep Begroting / Finale en alle relevante aangepaste begrotings.
 • Verantwoordelik vir die afdelings van toepassing op finansies met betrekking tot die jaarlikse dienslewerings en begrotings implementerings plan (SDBIP)
 • Bestuur die ontleding en vertolking van finansiële inligting volgens wetgewing.
 • Bestuur die voltooiing van alle begrotings en ander relevante dokumenetasie soos vereis deur die Nasionale en Provinsiale tesourie regulasies en ander rolspelers soos van toespassing.
 • Verantwoordelik om te verseker dat alle relevante inligting word geplaas op die munisipale webtuiste en alle ander rolspelers soos vereis per wetgewing.
 • Koördineer die ondersteuning van departemente met alle finansiële vereistes soos versoek.
  Bestuur die verslagdoening en rapportering aan die Nasionale en Provinsiale departemente in terme van toekennings ontvang soos van toepassing.
 • Behulpsaam met die opstel van die jaarlikse Finansiële State en verwante skedules en ondersteunende dokumentasie
 • Behulpsaam met die koördinering van die jaarlikse oudit volgens vereistes en soos benodig deur die Ouditeur Generaal.
 • Koördinering en adverisering van afdelings hoogde in terme van nuwe wetgewing wat geimplementeer moet word.< >ördineer die proses met die opstel van finansiële beleide soos vereis deur wetgewing.
 • Nasien en opstel van joernale soos benodig

 

Navrae: Mnr S Stanley 028 42 555 00

 

ACCOUNTANT: BUDGET & TREASURY OFFICE: FD111 / REKENMEESTER: BEGROTINGS & TESTOURIE DIENSTE: FD111 (277.19KB) Last published 20 March 2017

WORKER: RESORTS (WAENHUISKRANS) GD660 / WERKER: OORDE (WAENHUISKRANS) GD660

Closing Date: 23 November 2016
Salary: T3 (R6 617.62 – R7 450.70) p.m

WORKER: RESORTS (WAENHUISKRANS) GD660

REQUIREMENTS:

 • Grade 8
 • Physically strong and healthy

   

PREFERRED REQUIREMENTS:

 • Minimum of 6 months relevant experience

   

DUTIES:

Cleaning of the following facilities: Ablutions facilities (Resort and Beaches) and Waenhuiskrans Community hall, involving:

 

 • Unlocking facilities and emptying refuse bins;
 • Making sure that toilet paper is available;
 • Sweeping , mopping and scrubbing floors;
 • Cleaning and disinfecting toilets;
 • Dusting
 • Ensuring that all electrical points and lights are in working condition;
 • Making sure that gas geysers are on (where necessary);
 • Reporting all damages/breakages to the Camp Caretaker to keep facilities neat and clean to meet tourist / public’s expectations.

           Clean chalets, involving:

 • Receiving keys from Camp Caretaker and cleaning chalets (washing dishes, sweeping and scrubbing floors, cleaning showers and toilets, covering beds with clean linen) quickly to get them ready for new customers;
 • Spring-cleaning the chalets once a month (moving furniture, removing lampshades, stripping polish, scrubbing tiles, etc.) to keep facilities neat and clean to meet tourist expectations.

Job enquiries: Mr Myburgh Briers 028 42 555 00

WERKER: OORDE (WAENHUISKRANS) GD660

VEREISTES:

 • Graad 8
 • Fiesies sterk en gesond

 

VEREISTES VERLANG:

 • ‘n Minimum van 6 maande toepaslike ondervinding

 

FUNKSIES:

Skoonmaak van die volgende fasiliteite: Ablusiegeriewe (Oord en strande) en Waenhuiskrans Gemeenskapsaal, wat die volgende insluit:

 • Ooplsuit van fasiliteite en die leegmaak van vullishouers
 • Verseker dat toiletpapier beskikbaar is;
 • Uitvee, mop en skrop van vloere;
 • Skoonmaak en ontsmetting van toilette;
 • Afstof;
 • Verseker dat alle elektriese punte en ligte in ‘n werkende toestand is;
 • Verseker dat die gas warm water silinders aan is (waar nodig)
 • Rapporteer alle foute/gebreke aan die Kamp opsigter om te verseker dat die geriewe skoon en netjies is vir  toeriste/publiek.

         Skoonmaak van chalets wat die volgende insluit:

 • Ontvang van sleutels vanaf  die Kamp opsigter en die skoonmaak van die chalets (skottelgoed was, uitvee en skrop van vloere, skoonmaak van storte en toilette, oortrek van beddens met skoon linne) om die geriewe betyds gereed te kry vir huurders;
 • Skoonmaak van chalets eenmaal ‘n maand (wegskuif van meubels, verwydering van lampskerms, politoer van vloere, skrop van teëls, ens.) om te verseker dat die fasiliteite skoon en netjies is vir toeriste/publiek.

Navrae: Mnr Myburgh Briers 028 42 555 00

 

WORKER: RESORTS (WAENHUISKRANS) GD660 / WERKER: OORDE (WAENHUISKRANS) GD660 (279.99KB) Last published 20 March 2017

KAM Beurse 2016 / CAM Bursaries 2016

Closing Date: 25 November 2016
Salary: n/a

AANSOEK VIR FINANSIëLE BYSTAND VIR NA-SKOOLSE OPLEIDING

Aansoeke word hiermee ingewag van voornemende studente om finansiële hulp in terme van die Kaap Agulhas Beursbeleid te ontvang. Die volgende dokumente moet die aansoek vergesel:

 1. ‘n Brief ter motivering van u aansoek;
 2. Gesertifiseerde afskrifte van die identiteitsdokument van die aansoeker;
 3. ‘n Gesertifiseerde afskrif van die registrasie-sertifikaat uitgereik deur die instelling wat die kursus en vakke aandui;
 4. ‘n CV van nie meer as drie bladsye;
 5. ‘n Toelatingsbrief van die opvoedkundige instelling;
 6. Bewys van woonadres in Kaap Agulhas gebied;
 7. ‘n Bewys van die graad 12 uitslae of die nuutste beskikbare uitslae;
 8. Bewys van ouer(s)/voog(de) se gesamentlike inkomste van R10 000,00 of minder en/, of ‘n bewys van eie inkomste per maand.
 9. Gesertifiseerde afskrifte van vorderingsverslae (waar van toepassing)

Verseëlde aansoeke, gemerk “Beurs aansoek” moet in die tenderbus by die Munisipale Kantore geplaas word te Dirkie Uysstraat 1, Bredasdorp nie later nie as 12:00 op Vrydag 25 November 2016.

Studente woonagtig in die Kaap Agulhas Munisipale area kan aansoek doen vir finansiële ondersteuning vir die volgende studievelde :

 1. Siviele Ingenieurswese
 2. Finansiële Bestuur
 3. Stadsbeplanning
 4. Toerisme
 5. Menslike Hulpbronne
 6. Elektro Meganiese Ingenieurswese
 7. Informasie en Telekommunikasie Tegnologie
 8. Gemeenskaps Ontwikkeling

Alle aansoeke is onderhewig aan die goedkeuring van ‘n beurskomitee wie ingevolge die aanvaarde beleid hiermee sal handel. ‘n Afskrif van die beursbeleid is beskikbaar op die munisipale webtuiste, alle biblioteke en Munisipale kantore in die Kaap Agulhas gebied. Geen laat of onvolledige aansoeke sal oorweeg word nie. Vir enige navrae skakel asseblief vir me. Luzeth Smith gedurende kantoorure by tel. Nommer 028-425 55 00.

APPLICATIONS INVITED FOR FINANCIAL ASSISTANCE FOR TERTIARY EDUCATION

Applications to receive financial assistance in terms of the Cape Agulhas Bursary policy are invited from prospective students. The following documents must accompany your application:

 1. A letter in support of the application
 2. Certified copies of the applicant’s identity document (ID book)
 3. A certified copy of the registration certificate issued by the applicable institution
 4. A CV of not more than three pages
 5. A letter of admission from the educational institution
 6. Proof of residence in the Cape Agulhas area
 7. Proof of the applicant’s Grade 12 results or latest available results
 8. Proof of combined monthly income of parent(s) / guardian(s), of R10 000 or less, and / or proof of the applicant’s own monthly income equalling the same amount.
 9. Certified copies of progress reports (if applicable).

Sealed applications, marked “Bursary application” must be placed in the tender box at the Municipal Offices, 1 Dirkie Uys Street, Bredasdorp, not later than 12:00 on Friday 25 November 2016.

Students residing in the Cape Agulhas Municipal area can apply for financial support in the following fields of study:

 1. Civil Engineering
 2. Financial Management
 3. Town and Regional Planning
 4. Tourism
 5. Human Resources
 6. ICT- Information Communications Technology
 7. Environmental Management
 8. Community Development

All applications will be subjected to the approval of a bursary committee and shall be dealt with in terms of the approved bursary policy. A copy of this policy is available on the municipal website, all libraries and municipal offices in the Cape Agulhas area. No late or incomplete applications will be considered. For any other related enquiries please contact Mrs. Luzeth Smith during office hours on 028 425 55 00.

 

KAM Beurse 2016 (199.45KB) CAM Bursaries 2016 (275.13KB) Last published 20 March 2017

SENIOR LAW ENFORCEMENT ANIMAL CONTROL OFFICER: GD476

Closing Date: 27 October 2016
Salary: R173 668.39 – R225 433.91 pa

REQUIREMENTS:

 • Grade 12 or equivalent NQF Level 4
 • Inspectors course – AACL or SPCA
 • Law Enforcement Certificate
 • Computer Literate, good report writing skills
 • Code 08 Drivers Licence
 • 3years work experience

   

FUNCTIONS:

 • Inspecting and investigating problem area’s
 • Educating and training public with regards to animal welfare;
 • Confiscating animals to take to veterinary surgeon for treatment or euthanasia
 • Prosecuting offenders, involving taking photographs, writing a statement, institute legal proceedings at local police station, attending and testifying in court cases
 • Instruct guides and train general public with regards to feeding, hygiene, inoculation, housing, sterilization and general living conditions of animals at school level by means of photo displays, lectures and videos to teach them the correct way to look after animals and to prevent unhygienic conditions and the spreading of contagious diseases and overpopulation.
 • Train and assists upcoming farmers w.r.t basic animal husbandry farming methods, involving feeding, diseases and treatment, accommodation, hygiene, breeding and inoculation to farm more effectively.
 • Co-operates with Nature Conservation and Sea Fisheries with regards to wildlife care, involving transfer of oil-polluted seabirds to San cub and wildlife to the Wild care Unit in Somerset West to remove, protect and save sea- and wildlife.
 • Inspections to abattoir to monitor prescribed humane slaughtering methods and dog parlours and private kennel facilities to ensure compliance with hygiene, equipment and feeding and general conditions and prescribe regulations with regards to structures.
 • Performs vector control involving prevention and control of contagious diseases e.g. mange, rabies etc. in conjunction with State Veterinary Services, prevention of flea and tick infestation to ensure a healthy environment.
 • Compiling weekly and monthly statistics to be submitted to the Protection Services Manager
 • Providing guidelines/ guidance to personnel on the application of procedures.
 • Implementing remedial measures/ corrective action to align performance and output against agreed standards.
 • Appraising performance levels, setting objectives and measuring accomplishment or establishing reasons for non-conformance
 • Instituting disciplinary action for non-conformance and serious breaches to terms and conditions of employment/codes of conduct
SENIOR LAW ENFORCEMENT ANIMAL CONTROL OFFICER: GD476 (265.51KB) Last published 08 November 2016

Pages