banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

SDBIP 2015/16

KAAP AGULHAS MUNISIPALITEIT 2015/16 DIENSLEWERING- EN BEGROTINGSIMPLEMENTERINGSPLAN (“SDBIP”) EN PRESTASIE KONTRAKTE KENNISGEWING geskied hiermee ingevolge artikel 53(3) (a) en (b) van die Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuur (Wet 56 van 2003) dat die Dienslewering Begroting lmplementeringsplan (“SDBIP”) vir 2015/16  deur die Burgemeester goedgekeur is, en prestasie kontrakte vir die Munisipale Bestuurder en Senior Bestuurders wat aangestel is ingevolge Artikel 57 van die Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels Wet (Wet 32 van 2000), opgestel i

Waterbeperkings / Water restrictions / Yonga amanzi

       BESPAAR WATER                                    

Die volgende waterbeperkings word vanaf 20 Februarie 2015 ingestel vir die hele Kaap Agulhas munisipale area tot verdere kennisgewing ingevolge Standaard Water Verordening Artikel 46:

 

1. Besproeiing van tuine mag slegs op Maandae, Woensdae en Vrydae vir persele met gelyke straatnommers en Dinsdae, Donderdae en Saterdae vir ongelyke straatnommers plaasvind, tussen 07:00 en 08:00 vm en tussen 19:00 en 20:00 nm.

Council Minutes

View minutes of Council Meetings and Mayoral Committee Meetings

Monthly accounts by e-mail

Cape Agulhas Municipality, now can send out Municipal accounts via e-mail.

Public Communications

communication We endeavour to establish effective communications with the public. If you want to receive sms messaging or an electronic newsletter, contact our Communications and Client division on 028-4255500 or send an email to: info@capeagulhas.com

Public Participation in Cape Agulhas

The formalized structures for public participation in Cape Agulhas are five ward committees which consist of ten members each under the chairmanship of the applicable ward councilor. Ward committees meet once every month to discuss matters affecting their ward and general governance and development matters. The ward committees advise Council on matters affecting the residents of Cape Agulhas Municipality. Each ward councilor provides quarterly feedback to the residents of the ward on decisions taken by the Municipal Council, new developments, programs and proposals.

Prepaid Electricity

prepaidResidents in Cape Agulhas can now purchase prepaid electricity via the internet or their cellphone

Copyright © 2015 Cape Agulhas Municipality.
Website design by Danetsoft and hosted by tanoISP, an affiliated member of the Tano'vero Group