Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Home Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

VASTE AFVAL BESTUUR - EPWP WERKERS

Closing Date: 05 January 2018
Salary: as per advertisement

Vereistes:

 • Fisies gesond
 • Registreer op EPWP werklose data basis
 • Slegs Applikante met SOBER gewoontes en vorige ondervinding van soortgelyke werk sal oorweeg word.

 

Struisbaai:

 • 1 Toesighouer (dame)
 • 2 Mans + 4 Dames

Waenhuiskrans:

 • 1 Toesighouer (dame)       
 • 2 Mans + 4 Dames

Napier:

 • 1 Toesighouer (dame)
 • 2 Mans + 4 Dames

Bredasdorp:

 • 1 Toesighouer (dame)
 • 2 Mans + 8 Dames

Zwelitsha:

 • 1 Toesighouer (man)
 • 2 Mans + 8 Dames

 

Funksies:

 • Vee van strate
 • Skoonmaak van oopruimtes en by stortingsterreine

 

Toesighouer funksies:

 • Toesighouding oor EPWP werkers
 • Beskik oor eie vervoer
 • Voltooi van verslae
 • Rapporteer aan Vaste Afval Bestuurder

 

Vergoeding: R100 per dag gewone werkers

                      R150 per dag Toesighouers + Eis van vervoer vir kilometers

 

Navrae: Ms N Newman

Tel: 028 425 5500

 

Requirements:

 • Physically healthy
 • Registered on the EPWP unemployment data base
 • Only Applicants with SOBER habits and who has previous relevant experience will be considered.

 

Struisbaai:

 • 1 Female Supersvisor
 • 2 Male + 4 Female

Waenhuiskrans:

 • 1 Female Supervisor
 • 2 Male + 4 Female

Napier:

 • 1 Female Supervisor
 • 2 Male + 4 Female

Bredasdorp:

 • 1 Female Supervisor
 • 2 Male + 8 Female

Zwelitsha:

 • 1 Male Supervisor
 • 2 Male + 8 Female

 

 

Functions:

 • Sweeping Streets
 • Cleaning Open Spaces & at the Landfill site

 

 

Function of the Supervisor:

 • Supervision over EPWP workers
 • Own Vehicle
 • Completion of reports
 • Report to Manager Solid Waste

 

Remuneration: R100 per day for general workers

                          R150 per day for Supervisors + claim of  Vehicle Kilometres

 

Enquiries: Ms N Newman

Tel: 028 425 5500

VASTE AFVAL BESTUUR - EPWP WERKERS (409.93KB) Last published 15 December 2017

Draft Annual Report 2016/17

Cape Agulhas Municipality - Bursary

Closing Date: 21 December 2017
Salary: 

APPLICATIONS INVITED FOR FINANCIAL ASSISTANCE FOR TERTIARY EDUCATION

Applications to receive financial assistance in terms of the Cape Agulhas Bursary policy are invited from prospective students. The following documents must accompany your application:

 1. A letter of motivation from the applicant;
 2. A certified copy of his/her identity document;
 3. A certified copy of the registration certificate indicating the course and subjects to be followed;
 4. Proof of residence in the Cape Agulhas municipal area (municipal account or any other relevant document);
 5. Certified proof of grade 12 results or latest progress reports;

6    Certified proof of parents/guardians’ combined income with a ceiling of R 20 000 00 per month.

 

Sealed applications, marked “Bursary application” must be placed in the tender box at the Municipal Offices, 1 Dirkie Uys Street, Bredasdorp, not later than 12:00 on Thursday, 21 December 2017.

Students residing in the Cape Agulhas Municipal area can apply for financial support in the following fields of study:

 

 • Engineering- civil, water, sanitation, electricity etc.
 • Financial Management
 • Town and Regional Planning
 • Architecture
 • Tourism

-     Human Resources

-     Information and Communication Technology

-     Environmental Management

-     Community Development

-     Sport and Recreation

-     Arts and Culture

-     Business Studies

-     Legal Studies

-     Political Studies

-     Public Administration

-     Community Safety

-     Marine Biology

-     Agriculture

 

All applications will be subjected to the approval of a bursary committee and shall be dealt with in terms of the approved bursary policy. A copy of this policy is available on the municipal website, all libraries and municipal offices in the Cape Agulhas area. No late or incomplete applications will be considered. For any other related enquiries please contact Mrs. Zoe Feni-Bandla during office hours on 028 425 550.

Bursary (227.98KB) Last published 19 November 2017

Kaap Agulhas Munisipaliteit - Beurs

Closing Date: 21 December 2017
Salary: 

AANSOEK VIR FINANSIËLE BYSTAND VIR TERSIÊRE OPLEIDING

Aansoeke word hiermee ingewag van voornemende studente om finansiële hulp in terme van die Kaap Agulhas Beursbeleid te ontvang. Die volgende dokumente moet die aansoek vergesel:

 1. ‘n Brief ter motivering van u aansoek;
 2. ‘n Gesertifiseerde afskrif van die identiteitsdokument van die aansoeker;
 3. ‘n Gesertifiseerde afskrif van die registrasie-sertifikaat uitgereik deur die instelling wat  die kursus en vakke aandui;
 4. Bewys van woonadres in Kaap Agulhas gebied (munisipale rekening of enige ander relevante dokument);
 5. ‘n Gesertifiseerde bewys van die graad 12 uitslae of die nuutste beskikbare uitslae;
 6. ‘n Gesertifiseerde bewys van ouer(s)/voog(de) se gesamentlike inkomste van minder as R20 000,00 per maand.

Verseëlde aansoeke, gemerk “Beurs aansoek” moet in die tenderbus by die Munisipale Kantore geplaas word te Dirkie Uysstraat 1, Bredasdorp nie later nie as 12:00 op Donderdag, 21 Desember 2017.

Studente woonagtig in die Kaap Agulhas Munisipale area kan aansoek doen vir finansiële ondersteuning vir die volgende studievelde:

-     Ingenieurswese- siviele, water, sanitasie, elektriese ens.

-     Finansiële Bestuur

-     Stadsbeplanning

-     Argitektuur

-     Toerisme

-     Menslike Hulpbronne

-     Informasie en Telekommunikasie Tegnologie

-     Omgewingsbestuur

-     Gemeenskapsontwikkeling

-     Sport en Rekreasie

-     Kuns en Kultuur

-     Besigheidstudies

-     Regswetenskap

-     Politieke Wetenskappe

-     Publieke Administrasie

-     Gemeenskapsveiligheid

-     Marine Biologie

-     Landbou

Alle aansoeke is onderhewig aan die goedkeuring van ‘n beurskomitee wie ingevolge die aanvaarde beleid hiermee sal handel. ‘n Afskrif van die beursbeleid is beskikbaar op die munisipale webtuiste, alle biblioteke en munisipale kantore in die Kaap Agulhas gebied. Geen laat of onvolledige aansoeke sal oorweeg word nie. Vir enige navrae skakel asseblief vir Me. Zoe Feni-Bandla gedurende kantoorure by tel. Nommer 028 425 5500.

Beurs (213.25KB) Last published 19 November 2017

SEASONAL WORK RESORTS, EPWP WORKERS, STRUISBAAI, L’AGULHAS, WAENHUISKRANS

Closing Date: 24 November 2017
Salary: R100 per day

SEASONAL WORK RESORTS, EPWP WORKERS, STRUISBAAI, L’AGULHAS, WAENHUISKRANS

Requirements:

 • Physically healthy
 • Registered on the EPWP unemployment data base
 • Only Applicants with SOBER habits and who has previous relevant experience will be considered.

 

Struisbaai / L’agulhas:

 • 30 females
 • 21 males

Waenhuiskrans:

 • 17 females
 • 17 males

 

Functions:

 • Cleaning of the resort and ablutions (toilets, showers etc.)
 • Security at main entrance of the resort

 

Remuneration: R100 per day

Enquiries: Ms N Newman

Tel: 028 425 5500

SEISOENALE WERK OORDE, EPWP WERKERS, STRUISBAAI, L’AGULHAS, WAENHUISKRANS

Vereistes:

 • Fisies gesond
 • Registrasie op EPWP werklose data basis
 • Slegs Applikante met SOBER gewoontes en vorige ondervinding van soortgelyke werk sal oorweeg word.

 

Struisbaai / L’agulhas:

 • 30 dames
 • 21 mans

Waenhuiskrans:

 • 17 dames
 • 17 mans

 

Funksies:

 • Skoonmaak van oord perseel en ablusie geriewe (toilette, storte ens.)
 • Sekuriteit by ingang van oord(hekwag)

 

Vergoeding: R100 per dag

Navrae: Ms N Newman

Tel: 028 425 5500

SEASONAL WORK RESORTS, EPWP WORKERS, STRUISBAAI, L’AGULHAS, WAENHUISKRANS (409.75KB) Last published 06 December 2017

SEASONAL WORK RESORTS, EPWP: ADMINISTRATION & RECEPTION WORKER, STRUISBAAI, WAENHUISKRANS

Closing Date: 24 November 2017
Salary: R150 per day

SEASONAL WORK RESORTS, EPWP: ADMINISTRATION & RECEPTION WORKER, STRUISBAAI, WAENHUISKRANS

Requirements:

 • Physically healthy
 • Registered on the EPWP unemployment data base
 • Grade 12 / Tertiary Education
 • Only Applicants with SOBER habits and who has previous relevant experience will be considered.

 

Struisbaai:

 • 2 females

Waenhuiskrans:

 • 1 female
 • 1 male

 

Functions:

 • Administration & reception

(checkin & checkout bookings, answering of telephones etc.)

Remuneration: R150 per day

Enquiries: Ms N Newman

Tel: 028 425 5500

SEISOENALE WERK OORDE, EPWP: ADMINISTRASIE & ONTVANGS WERKER, STRUISBAAI, WAENHUISKRANS

Vereistes:

 • Fisies gesond
 • Registreer op EPWP werklose data basis
 • Graad 12 / Tersiêre Opleiding
 • Slegs Applikante met SOBER gewoontes en vorige ondervinding van soortgelyke werk sal oorweeg word.

 

Struisbaai :

 • 2 dames

Waenhuiskrans:

 • 1 dame
 • 1 man

 

Funksies:

 • Administrasie & ontvangs

(inboek & uitboek van oord besprekings, antwoord van telefoon  oproepe ens.)

Vergoeding: R150 per dag

Navrae: Ms N Newman

Tel: 028 425 5500

SEASONAL WORK RESORTS, EPWP: ADMINISTRATION & RECEPTION WORKER, STRUISBAAI, WAENHUISKRANS (409.67KB) Last published 06 December 2017

Water and Sewerage Services Worker: IS696, Struisbaai

Closing Date: 23 November 2017
Salary: T3 (R85 256.09 – R95 988.82) p.a

Water and Sewerage Services Worker: IS696, Struisbaai

Requirements:
 Physically healthy and strong

Functions:
 Network maintenance & construction
 Connecting / Disconnecting of water
 Water connections
 Deforestation
 Maintenance of equipment
 Stand by services

Water en Riool Dienste Werker: IS696, Struisbaai

Vereistes:
 Fisies gesond & sterk

Funksies:
 Netwerk instandhouding & konstruksie
 Aan / Afsny van water
 Aansluitings maak
 Ontbossing
 Instandhouding: toerusting
 Bystanddiens

Water and Sewerage Services Worker: IS696, Struisbaai (370.16KB) Last published 06 December 2017

Tenders Awarded

Formal Written Quotations Available

Manager: Socio-economic Development Services

Closing Date: 10 November 2017
Salary: R379 811 - R498 006 per annum

Job title: Manager: Socio-economic Development Services     Reference: C137898

 

Job Description

Cape Agulhas Municipality, situated in Bredasdorp in the Overberg Region, Western Cape is an equal opportunity employer. The services of suitably qualified persons are now required.

 

Details

Manager: Socio-economic Development Services

Remuneration: TASK Level 15 of a Grade 2 Municipality

(R379 811 - R498 006 per annum)

 

Minimum requirements: • A Bachelor’s degree in Social Science or advanced diploma/NQF level 7 in a related field • At least 5 years’ experience in a management position at Middle Management level, including in leading transformation in an organisation and social development practices

• Compliance with the MFMA: Minimum Competency Levels in unit standards as per Government Notice No 29967 of June 2007 and Government Notice No 21, Gazette 37245 of 17 January 2014. A person who does not meet the minimum competency levels in unit standards will be given an opportunity to attain the minimum competency levels within 18 months of date of appointment.

Competencies: • The ability to work and interact with poor communities • Decision-making skills • Proactive • Strategic thinking • Team leadership • Good research abilities • Good public relations skills.

Duties: • Provide strategic leadership, direct and manage key performance and result indicators in the Economic and Social Development Units • Manage the social development interventions of the Municipality • Develop, coordinate and implement business planning process, performance management, monitoring and evaluation mechanisms with regard to development, implementation of related policies and strategies • Manage the Extended Public Works Programme of the Municipality • Manage the sport and youth interventions of the Municipality • Create a conducive environment for economic development to happen • Assist the previously disadvantaged to come into main stream economics • Recruit investment into area • Investigate and facilitate tourism development • Promote industrial, business and skills development.

 

Cape Agulhas Municipality application forms are a prerequisite for consideration of an application, irrespective of an accompanying CV. Interested persons meeting the above-mentioned requirements are requested to complete the application form that is accessible on the following website: www.capeagulhas.gov.za and submit together with a detailed CV and certified copies of qualifications for the attention of the Municipal Manager, to PO Box 51, Bredasdorp 7280 or hand deliver applications at Cape Agulhas Municipality, 1 Dirkie Uys Street, Bredasdorp, 7280. No faxed or e-mailed applications will be considered.

Administrative enquiries can be directed to the Divisional Head: HR, Mrs Nombasa Mhlati-Musewe at (028) 425-5500 during normal working hours.

 

Closing date: 10 November 2017

Applications who do not receive feedback within 60 days of the closing date must accept that their applications were unsuccessful.

NB: The Municipality reserves the right not to make an appointment.

D O’Neill - Municipal Manager

Manager: Socio-economic Development Services (281KB) Last published 14 November 2017

Pages