banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

Welcome to Cape Agulhas Municipality

Cape Agulhas Municipality is the southernmost local municipality in Africa. Its coastline is surrounded by the Atlantic and Indian oceans which meet at the most southern town in Africa, named L’Agulhas. 

Konsep Geintegreerde Ontwikkelingsplan 2014/15 / Draft Integrated Development Plan 2014/15 / Uyilo Nkqubo Lodibaniso Nophuhliso 2014/15

KONSEP GEïNTEGREERDE ONTWIKKELINGSPLAN (GOP) 2014/2015

 

Die Munisipaliteit se Konsep Geintegreerde Ontwikkelingsplan (GOP) 2014/15 is ingevolge die bepalings van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, Wet 32 van 2000 en die Plaaslike Regering: Munisipale Beplanning en Prestasie Bestuur Regulasies, 24/8/2001 opgestel en deur die Raad van Kaap Agulhas Munisipaliteit op 31 Maart 2014 aanvaar. 

 

Eksemplare van die konsep GOP is by die volgende kantore beskikbaar vir publieke insae en kommentaar:

2014/15 Mediumtermyn begroting / Medium Term Budget / Isiqingqo-Mali Sesiqingatha Sonyaka

2014/2015 BOEKJAAR: KONSEP MEDIUMTERMYN BEGROTING

 

Kennisgewing geskied hiermee kragtens die bepalings van Artikel 22 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuur, 2003 (Wet 56/2003) dat die konsep Mediumtermyn Begroting vir die 2014/2015 boekjaar op 31 Maart 2014 ter tafel gelê is. 

 

Kennisgewing wat besware teen voorlopige aanvullende waardasielys aanvra / Notice calling for inspection of supplementary valuation roll

Kennis geskied hiermee kragtens die bepalings van Artikel 49 (1)(a)(i)  van die Wet op Plaaslike Owerhede: Munisipale Eiendomsbelasting, Wet  6 van 2004 (hierna verwys as die (“Wet”) dat die Aanvullende Waardasielys vir die boekjaar 2013/2014 ter insae lê vir openbare inspeksie by die onderskeie munisipale kantore en biblioteke binne die munisipale grense asook die webtuiste www.capeagulhas.gov.za vanaf 22 Maart 2014 tot 30 April 2014.

 

Monthly accounts by e-mail

Cape Agulhas Municipality, now can send out Municipal accounts via e-mail.

Public Communications

communication We endeavour to establish effective communications with the public. If you want to receive sms messaging or an electronic newsletter, contact our Communications and Client division on 028-4255500 or send an email to: info@capeagulhas.com

Public Participation in Cape Agulhas

The formalized structures for public participation in Cape Agulhas are five ward committees which consist of ten members each under the chairmanship of the applicable ward councilor. Ward committees meet once every month to discuss matters affecting their ward and general governance and development matters. The ward committees advise Council on matters affecting the residents of Cape Agulhas Municipality. Each ward councilor provides quarterly feedback to the residents of the ward on decisions taken by the Municipal Council, new developments, programs and proposals.

Prepaid Electricity

prepaidResidents in Cape Agulhas can now purchase prepaid electricity via the internet or their cellphone

Copyright(c)2012, Cape Agulhas Municipality.
Website design by Danetsoft and hosted by tanoISP, affiliated member of the Tano'vero Group