Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 20 Jun 2017Title: Road closures Status: Various roads in Bredasdorp will be closed on Saturday, 1 July 2017, for the Tip of Africa Street Market. Copy link to view details: http://www.capeagulhas.gov.za/sites/default/files/documents/Road%20closure.pdf
1
Home 1Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690

Road closures

Tip of Africa Street Market in celebration of a new era

01 July 2017 - 01 July 2017
9am until 2pm

The Cape Agulhas Municipality is hosting its first “Tip of Africa Street Market” in Church Street on Saturday 1 July 2017 to celebrate the beginning of a new era following the adoption of a new five year Integrated Development Plan and Budget by the newly elected Municipal Council. 

 

The first Tip of Africa Street Market is also a celebration of the 100th year of existence of a Municipality in Bredasdorp. On 3 April 1917 the Village Management Board of Bredasdorp was dissolved and the Bredasdorp Municipality established under Proclamation 17 of 1917. The first meeting of the Municipality of Bredasdorp, took place on 10 April 1917.

 

This is the start of a series of markets that will be held in each town to encourage local entrepreneurship and in so doing contribute to local economic development. The day promises to be a fun filled day with music, entertainment and plenty of local and regional produce for sale. The market will be open from 9:00 to 14:00 and we would like to invite everyone to attend.

 

Trading spaces are being made available free of charge and entrepreneurs are invited to apply for trading spaces. Application forms for trading spaces can be obtained from Ms Elsabe Zieff at Cape Agulhas Municipality, 1 Dirkie Uys Street, Bredasdorp, Tel (028) 4255500, E-mail:  info@capeagulhas.gov.za,  or on the Municipal Website, www.capeagulhas.gov.zaApplications for trading spaces close on Tuesday, 20 June 2017 at 16:00.

 

Any other enquiries can be directed to Mr Paul Valentine, Tel (028) 4255533, E-Mail: paulv@capeagulhas.gov.za

 

How to get there

Last published 20 June 2017

SENIOR SUPERINTENDENT: LICENCE GD441 / SENIOR SUPERINTENDENT: LISENSIES GD441

Closing Date: 04 May 2017
Salary: T13 (R272 544.76-R353 772.20) p.a

Duties:

 • Control of vehicle licensing administration
 • Manage of licensing section personnel
 • Give guidance on traffic signs and road markings
 • Responsible to manage the eNaTIS Booking Systems
 • Implementation of traffic laws and regulations
 • Inspects all municipal vehicles from time to time in order to establish roadworthiness
 • Substitute for Testing: K53 and Examiner of vehicles when needed

     Requirements

 • Grade 12 National Diploma/ Relevant National Diploma for Traffic Officers
 • Grade A Examiner of Vehicles
 • Grade A K53 Examiner of Driver’s Licences
 • 5-7 years relevant experience
 • Excellent written and verbal communication skills in at least two of the three official languages of the Western Cape: Afrikaans, English and Xhosa
 • Valid Code EC (PrDP) & Code A Driver’s Licence
 • Computer literate
 • Conflict management and good interpersonal skills

     Recommendations:

 • SANS 0216 certificate
 • Experience in Local Authority Environment
 • Willingness to work overtime
 • No criminal record

     Remuneration:

     T13 (R272 544.76-R353 772.20) p.a

 

Funksies:

 • Beheer van voertuig lisensiëring administrasie
 • Bestuur van personeel in lisensiëring afdeling
 • Gee advies oor padverkeerstekens en padmerke
 • Verantwoordelik vir die bestuur van eNaVIS afspraak sisteem
 • Implementering van verkeerswetgewing en regulasies
 • Inspektering van alle munisipale voertuie van tyd tot tyd vir padvaardigheid
 • Aflos by Toetse vir K53 en Ondersoek van voertuie wanneer nodig

Vereistes:

 • Graad 12 Nasionale Diploma/ Toepaslike Nasionale Diploma vir Verkeersbeamptes
 • Graad A Ondersoeker van Voertuie
 • Graad A K53 Ondersoeker van Bestuurderslisensies
 • 5-7 Jaar toepaslike ondervinding
 • Uitstekende kommunikasievaardighede, skriftelik sowel as mondeling in ten minste twee van die volgende drie amptelike tale van die Wes-Kaap: Afrikaans, Engels en Xhosa
 • Geldige Kode EC (Pr DP) en Kode A Bestuurderslisensies
 • Rekenaarvaardig
 • Konflik hantering en goeie mense verhoudinge

Aanbeveling

 • SANS 0216 Sertifikaat
 • Ervaring in Plaaslike Owerheidsomgewing
 • Bereidwilligheid om oortyd te werk
 • Geen kriminele rekord

Vergoeding:

T13 (R272 544.76-R353 772.20) p.j

CLOSING DATE / SLUITINGS DATUM: 4 MAY / MEI 2017

SENIOR SUPERINTENDENT: LICENCE GD441 / SENIOR SUPERINTENDENT: LISENSIES GD441 (417.67KB) Last published 15 May 2017

Bredasdorp

LOCAL GOVERNMENT: MUNICIPAL PROPERTY RATES ACT 2004: MUNICIPAL REGISTER OF PROPERTIES

Final Annual Report 2015/16

Annual Report 2015/16

OFFICER: BUDGET & TREASURY OFFICE: FD121 / BEAMPTE: BEGROTINGS & TESTOURIE DIENSTE: FD121

Closing Date: 23 November 2016
Salary: T10 (R14 472.37 – R18 786.16) p.m.

REQUIREMENTS:

 • Grade 12 Qualification / NQF 4 with mathematics / accounting
 • Code 8 driver license
 • Numerical and computer literacy
 • Excellent writing and verbal communication skills in at least 2 of the following 3 official Western Cape languages: Afrikaans, English and Xhosa.

EXPERIENCE:

 • (1-2 year) experience in Budget and Treasury Office of Finance

FUNCTIONS:

 • Support and assist in the compilation of the compliance with all relevant financial legislation applicable on Local Government and that all required legislation are adhered to and complete as per legislated due dates.
 • Assist with the process of the compilation of multi-year budgets, that is: Draft Budgets / Final Approved budgets and all relevant Adjustment Budgets.
 • Assist in the compilation of components applicable to financial department in terms of the Service Delivery and Budget and Implementation plan (SDBIP) as required by legislation.
 • Completion of all financial and budget related documents and return forms as required in terms of National and Provincial Treasury circulars / legislation as well as other stakeholders as applicable.
 • Assist the analysis of financial information, monitoring and budget reforms legislated in terms of legislation.
 • Responsible for ensuring all budget related information is available on the municipal website in terms of the Municipal Finance Management Act.
 • Provide the support and assistance to capacitate departments in terms of financial requirements as applicable.
 • Complete the reporting of National and Provincial as well as other grant allocations allocated to the municipality.
 • Involve with the Annual Financial Statements and related supporting schedules / documentation.
 • Assisting with coordinating the process of the yearly audit as per Auditor General’s guidelines.
 • Co-ordinate the implementation of financial reforms as promulgated by National and Provincial Treasury.
 • Support the process of the compilation of financial policies as required by legislation.
 • Completion of journals and corrective measures.

Job enquiries: Mr S Stanley  028 42 555 00

 

VEREISTES:

 • Graad 12 kwalifikasie / NQF 4 met Wiskunde / Rekeningkunde
 • Kode 8 Bestuurslisensie
 • Numeriese and rekenaar geletterdheid
 • Uitstekende kommunikasie en verslag skryf vaardigheid in ten minste 2 van die amptelike 3 tale van die Weskaap – Afrikaans / Engels / Xhosa

ONDERVINDING:

 • (1-2 jaar) ondervinding in die Begrotings en Tesourie afdeling van Finansies

  FUNKSIES:

 • Verseker dat die Raad / administrasie voldoen aan die relevante finansiële wetgewing van toepassing op die Plaaslike Regering en dat alle wetlike vereistes voltooi word volgens binne die wetlike raamwerk.
 • Betrokke met die opstel van die jaarlikse Begrotings: Dit is die Konsep Begroting / Finale en alle relevante aangepaste begrotings.
 • Voltooiing van inligting ten opsigte van die finansiële dienste afdeling met betrekking tot die jaarlikse dienslewerings en begrotings implementerings plan (SDBIP)
 • Voltooiing van alle begrotings en ander dokumentasie soos vereis deur die Nasionale en Provinsiale tesourie regulasies en ander rolspelers soos van toepassing.
 • Ontleding en vertolking van finansiële inligting volgens wetgewing.
 • Verantwoordelik om te verseker dat alle relevante inligting word geplaas op die munisipale webtuiste en alle ander rolspelers soos vereis per wetgewing.
 • Ondersteun die department met alle finansiële vereistes soos versoek.
 • Verantwoordelik vir die rapportering aan die Nasionale en Provinsiale departemente in terme van toekennings ontvang soos van toepassing.
 • Betrokke met die opstel van die jaarlikse Finansiële State en verwante skedules en ondersteunende dokumentasie
 • Jaarlikse oudit volgens vereistes en soos benodig deur die Ouditeur Generaal.
 • Adviseer afdelings hoofde in terme van nuwe wetgewing wat geimplementeer moet word.
 • Ondersteun in die opstel van finansiële beleide soos vereis deur wetgewing.
 • Voltooiing van joernale

Navrae: Mnr S Stanley 028 42 555 00

OFFICER: BUDGET & TREASURY OFFICE: FD121 / BEAMPTE: BEGROTINGS & TESTOURIE DIENSTE: FD121 (276.49KB) Last published 15 May 2017

ACCOUNTANT: BUDGET & TREASURY OFFICE: FD111 / REKENMEESTER: BEGROTINGS & TESTOURIE DIENSTE: FD111

Closing Date: 23 November 2016
Salary: T12 (R20 171.69 – R 26 183.96) p.m.

ACCOUNTANT: BUDGET & TREASURY OFFICE: FD111

REQUIREMENTS:

 • B.com degree or equivalent.(NQF level 6) in Accounting /Auditing / Finance
 • Code 8 driver license
 • Numerical and computer literacy
 • Excellent writing and verbal communication skills in at least 2 of the following 3 official Western Cape languages: Afrikaans, English and Xhosa.

EXPERIENCE:

 • (2-3 years) Experience in Budget and Treasury Office of Finance

FUNCTIONS:

 • Responsible to ensure that council / administration complies with all relevant financial legislation applicable on Local Government and that all required legislation are adhered to and complete as per legislated due dates.
 • Assist with the compilation of multi-year budgets, that is: Draft Budgets / Final Approved budgets and all relevant Adjustment Budgets.
 • Responsible for components applicable to financial department in terms of the Service Delivery and Budget and Implementation plan (SDBIP) as required by legislation.
 • Manage the analysis of financial information, monitoring and budget reforms legislated in terms of legislation.
 • Manage the completion of all financial and budget related documents and return forms as required in terms of National and Provincial treasury circulars / legislation as well as other stakeholders as applicable.
 • Responsible for ensuring all budget related information is available on the municipal website in terms of the Municipal Finance Management Act.
 • Co-ordinate the support and assistance to capacitate departments in terms of financial requirements as applicable.
 • Manage the reporting of National and Provincial as well as other grant allocations allocated to the municipality
 • Assist with the Annual Financial Statements and related supporting schedules / documentation.
 • Assist with the coordination of the process of the yearly audit as per Auditor General’s guidelines
 • Co-ordinate the implementation of financial reforms as promulgated by National and Provincial Treasury.
 • Co-ordinate the process of the compilation of financial policies as required by legislation.

 

Job enquiries: Mr S Stanley 028 42 555 00Review and completion of journals for correction as required

 

REKENMEESTER: BEGROTINGS & TESTOURIE DIENSTE: FD111

VEREISTES:

 • B Com graad of gelykstaande (NQF 6) in Finansies /Ouditkunde / Rekeningkunde
 • Kode 8 Bestuurslisensie
 • Numeriese and rekenaar geletterdheid
 • Uitstekende kommunikasie en verslag skryf vaardigheid in ten minste 2 van die amptelike 3 tale van die Weskaap – Afrikaans / Engels / Xhosa

ONDERVINDING:

 • (2-3 jaar) Ondervinding in die Begrotings en Tesourie afdeling van Finansies

  FUNKSIES:

 • Verantwoordelik om te verseker dat die raad / administrasie voldoen aan al die relevante finansële wetgewing van toepassing op Plaaslike Regering en dat all wetlike vereistes voltooi word volgens binne die wetlike raamwerk.
 • Behulpsaam met die opstel van die jaarlikse Begrotings: Dit is die Konsep Begroting / Finale en alle relevante aangepaste begrotings.
 • Verantwoordelik vir die afdelings van toepassing op finansies met betrekking tot die jaarlikse dienslewerings en begrotings implementerings plan (SDBIP)
 • Bestuur die ontleding en vertolking van finansiële inligting volgens wetgewing.
 • Bestuur die voltooiing van alle begrotings en ander relevante dokumenetasie soos vereis deur die Nasionale en Provinsiale tesourie regulasies en ander rolspelers soos van toespassing.
 • Verantwoordelik om te verseker dat alle relevante inligting word geplaas op die munisipale webtuiste en alle ander rolspelers soos vereis per wetgewing.
 • Koördineer die ondersteuning van departemente met alle finansiële vereistes soos versoek.
  Bestuur die verslagdoening en rapportering aan die Nasionale en Provinsiale departemente in terme van toekennings ontvang soos van toepassing.
 • Behulpsaam met die opstel van die jaarlikse Finansiële State en verwante skedules en ondersteunende dokumentasie
 • Behulpsaam met die koördinering van die jaarlikse oudit volgens vereistes en soos benodig deur die Ouditeur Generaal.
 • Koördinering en adverisering van afdelings hoogde in terme van nuwe wetgewing wat geimplementeer moet word.< >ördineer die proses met die opstel van finansiële beleide soos vereis deur wetgewing.
 • Nasien en opstel van joernale soos benodig

 

Navrae: Mnr S Stanley 028 42 555 00

 

ACCOUNTANT: BUDGET & TREASURY OFFICE: FD111 / REKENMEESTER: BEGROTINGS & TESTOURIE DIENSTE: FD111 (277.19KB) Last published 20 March 2017

WORKER: RESORTS (WAENHUISKRANS) GD660 / WERKER: OORDE (WAENHUISKRANS) GD660

Closing Date: 23 November 2016
Salary: T3 (R6 617.62 – R7 450.70) p.m

WORKER: RESORTS (WAENHUISKRANS) GD660

REQUIREMENTS:

 • Grade 8
 • Physically strong and healthy

   

PREFERRED REQUIREMENTS:

 • Minimum of 6 months relevant experience

   

DUTIES:

Cleaning of the following facilities: Ablutions facilities (Resort and Beaches) and Waenhuiskrans Community hall, involving:

 

 • Unlocking facilities and emptying refuse bins;
 • Making sure that toilet paper is available;
 • Sweeping , mopping and scrubbing floors;
 • Cleaning and disinfecting toilets;
 • Dusting
 • Ensuring that all electrical points and lights are in working condition;
 • Making sure that gas geysers are on (where necessary);
 • Reporting all damages/breakages to the Camp Caretaker to keep facilities neat and clean to meet tourist / public’s expectations.

           Clean chalets, involving:

 • Receiving keys from Camp Caretaker and cleaning chalets (washing dishes, sweeping and scrubbing floors, cleaning showers and toilets, covering beds with clean linen) quickly to get them ready for new customers;
 • Spring-cleaning the chalets once a month (moving furniture, removing lampshades, stripping polish, scrubbing tiles, etc.) to keep facilities neat and clean to meet tourist expectations.

Job enquiries: Mr Myburgh Briers 028 42 555 00

WERKER: OORDE (WAENHUISKRANS) GD660

VEREISTES:

 • Graad 8
 • Fiesies sterk en gesond

 

VEREISTES VERLANG:

 • ‘n Minimum van 6 maande toepaslike ondervinding

 

FUNKSIES:

Skoonmaak van die volgende fasiliteite: Ablusiegeriewe (Oord en strande) en Waenhuiskrans Gemeenskapsaal, wat die volgende insluit:

 • Ooplsuit van fasiliteite en die leegmaak van vullishouers
 • Verseker dat toiletpapier beskikbaar is;
 • Uitvee, mop en skrop van vloere;
 • Skoonmaak en ontsmetting van toilette;
 • Afstof;
 • Verseker dat alle elektriese punte en ligte in ‘n werkende toestand is;
 • Verseker dat die gas warm water silinders aan is (waar nodig)
 • Rapporteer alle foute/gebreke aan die Kamp opsigter om te verseker dat die geriewe skoon en netjies is vir  toeriste/publiek.

         Skoonmaak van chalets wat die volgende insluit:

 • Ontvang van sleutels vanaf  die Kamp opsigter en die skoonmaak van die chalets (skottelgoed was, uitvee en skrop van vloere, skoonmaak van storte en toilette, oortrek van beddens met skoon linne) om die geriewe betyds gereed te kry vir huurders;
 • Skoonmaak van chalets eenmaal ‘n maand (wegskuif van meubels, verwydering van lampskerms, politoer van vloere, skrop van teëls, ens.) om te verseker dat die fasiliteite skoon en netjies is vir toeriste/publiek.

Navrae: Mnr Myburgh Briers 028 42 555 00

 

WORKER: RESORTS (WAENHUISKRANS) GD660 / WERKER: OORDE (WAENHUISKRANS) GD660 (279.99KB) Last published 20 March 2017

Pages