Thu
Thu
Thu
Thu

Bredasdorp

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Arniston

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Napier

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Struisbaai

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Elim

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Protem

Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Klipdale

Thursday°C

Important numbers

Struisbaai Office028 435 6538
Napier Office028 423 3231
Waenhuiskrans Office028 445 9620
Police10111
Ambulance10177
Otto du Plessis Hospital028 424 1167
NSRI028 435 7777
Fire Brigade028 425 1690
Hide -
Published: 16 May 2019Title: Kennisgewing wat besware teen die Aanvullende Waardasielys 2018/19 aanvraStatus: KENNISGEWING WAT BESWARE TEEN DIE AANVULLENDE WAARDASIELYS AANVRA Kennis geskied hiermee kragtens die bepalings van Artikel 49 (1)(a)(i) van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Eiendomsbelasting, 6 van 2004 (hierna verwys as die “Wet”) dat die Aanvullende Waardasielys vir die 2018/19 finansiële jaar ter insae lê vir openbare inspeksie by die onderskeie munisipale kantore en biblioteke binne die munisipale grense asook die webtuiste www.capeagulhas.gov.za vanaf 27 Mei 2019 tot 28 Junie 2019. KENNISGEWING geskied voorts dat enige eienaar van vaste eiendom of enige ander persoon kragtens die bepalings van Artikel 49(1)(a)(ii) van vermelde Wet, saamgelees met Artikel 78(2), ’n beswaar binne bovermelde tydperk kan indien by die Munisipale Bestuurder ten opsigte van enige aangeleentheid of uitsluitsel rakende die eiendomswaardasielys. Aandag word spesifiek gevestig op die bepalings van Artikel 50(2) van die Wet wat bepaal dat ’n beswaar na ’n spesifieke eiendom moet verwys en nie teen die waardasielys as sulks nie. Die voorgeskrewe beswaarvorms is beskikbaar by die kantore op Bredasdorp, Struisbaai en Napier asook op die webwerf. Die voltooide vorms moet terugbesorg word aan Me Carmen Leonard, Kaap Agulhas Munisipaliteit, Posbus 51, Bredasdorp, 7280. Navrae kan gerig word aan me Nelita Viljoen, Janet Teixeira en Lena de Jager by 028 425 5500. D O’NEILL (GMB) MUNISIPALE BESTUURDER POSBUS 51 BREDASDORP 7280
Published: 16 May 2019Title: Notice calling for inspection of Supplementary Valuation Roll 2018-19Status: NOTICE CALLING FOR INSPECTION OF SUPPLEMENTARY VALUATION ROLL Notice is hereby given in terms of Section 49(1)(a)(i) of the Local Government: Municipal Property Rates Act, 6 of 2004 that the Supplementary Valuation Roll for the 2018/19 financial year lies open for public inspection at the various municipal offices and libraries within the municipal boundaries and municipal website www.capeagulhas.gov.za from 27 May 2019 to 28 June 2019. NOTICE is further given in terms of Section 49(1)(a)(ii) of the Act, read with Section 78(2), that any owner of property or other person who so desires, may lodge an objection with the Municipal Manager in respect of any matter reflected in, or omitted from the valuation roll within the above mentioned period. Attention is specifically drawn to the fact that in terms of Section 50(2) of the Act, an objection must be in relation to a specific property and not against the valuation roll as such. The form for the lodging of an objection is obtainable from our offices in Bredasdorp, Struisbaai en Napier and also on the website. The completed form must be returned to me Carmen Leonard, Cape Agulhas Municipality, P O Box 51, Bredasdorp, 7280. For enquiries please contact Ms Nelita Viljoen, Janet Teixeira and Lena de Jager at 028 425 5500. D O’NEILL (AMM) MUNICIPAL MANAGER P O BOX 51 BREDASDORP 7280
Published: 14 May 2019Title: Notice: Notice: Draft By-Law for the keeping and impoundment of animalsStatus: DRAFT BY-LAW FOR THE KEEPING AND IMPOUNDMENT OF ANIMALS Notice is hereby given in terms of Section 160(4)(b) of the Constitution read together with Section 12(3)(b) of the Local Government: Municipal System Act, 2000 (Act 32 of 2000) that the draft by-law for the keeping and impoundment of animals is available for public comment. The draft by-law aims to provide for the care, control and management of animals and the procedures, methods and practices to regulate the impoundment of stray or dangerous animals or animals that constitutes a nuisance. The draft by-law is available on the Municipal Website www.capeagulhas.gov.za. Representations and comments on the draft by-law must be lodged in writing with the undersigned at the address stated on this advertisement by no later than TUESDAY 18 JUNE 2019. Enquiries can be directed to the Manager Protection Services, Ms M Saptou at Tel 028 4255601 (MyllisonS@capeagulhas.gov.za). Persons who cannot read or write, may also contact the aforementioned person during normal office hours for assistance. D O’NEILL MUNICIPAL MANAGER P O BOX 51 BREDASDORP 7280 Email: info@capeagulhas.gov.za 9 May 2019 KONSEP VERORDENING VIR DIE AANHOU EN SKUT VAN DIERE KENNISGEWING geskied hiermee kragtens die bepalings van Artikel 160(4)(b) van die Grondwet saamgelees met Artikel 12(3)(b) van die Munisipale Stelselswet (Wet 32 van 2000) dat die konsep verordening vir die aanhou en skut van diere beskikbaar is vir publieke insette Die konsep verordening maak voorsiening vir die sorg, beheer en bestuur van diere sowel as die prosedures metodes en praktyke vir die skut van rondloop en gevaarlik diere, of diere wat ‘n oorlas is. Die konsep verordening is beskikbaar op die Munisipaliteit se webwerf (www.capeagulhas.gov.za). Besware en kommentaar op die konsep verordening moet skriftelik by die ondergetekende ingedien word by die adres soos gemeld op die advertensie teen nie later as DINSDAG 18 JUNIE 2019. Navrae kan gerig word aan die Bestuurder Beskermingsdienste Me M Saptou by Tel 028 4255601 (MyllisonS@capeagulhas.gov.za). Persone wat nie kan lees of skryf nie, kan ook vir bovermelde persoon kontak gedurende gewone kantoorure vir bystand. D O’NEILL MUNISIPALE BESTUURDER POSBUS 51 BREDASDORP 7280 Email: info@capeagulhas.gov.za 9 Mei 2019
3
Home 3Contact usShow

Weather

Bredasdorp
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Arniston
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Napier
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Struisbaai
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Elim
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Protem
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Weather

Klipdale
Thursday°C
Thu
Thu
Thu
Thu

Important numbers

Struisbaai Office 028 435 6538
Napier Office 028 423 3231
Waenhuiskrans Office 028 445 9620
Police 10111
Ambulance 10177
Otto du Plessis Hospital 028 424 1167
NSRI 028 435 7777
Fire Brigade 028 425 1690
Category: 
Download document: 
Title: 
SCM1-2019-20 Financial Management & Accounting Services
Title: 
SCM2-2019-20 Financial Services - Unbundeling of Infrastructure Assets According to GRAP 17
Title: 
SCM41-2018-19 Supply, Installation and Management of a STS Compliant Prepayment Electricity Vending System
Title: 
SCM40-2018-19 Professional Services
Title: 
SCM39-2018-19 Construction of Ablution Facility & Tuckshop at Whk Sportsground
Title: 
SCM38-2018-19 Short Term Insurance Portfolio
Title: 
SCM32-2018-19 Professional Services
Title: 
SCM37-2018-19 Reseal of Roads in Bredasdorp
Title: 
SCM36-2018-19 The Equipping of Boreholes in Napier and Suiderstrand
Title: 
SCM35-2018-19 Supply & Erect of Fencing at Klipdale & Whk Sportsground
Title: 
SCM34-2018-19 Multi Access network, services and Components
Title: 
SCM31-2018-19 Supply, Delivery and Commissioning of a Generator
Title: 
SCM30-2018-19 Raising of External Loans
Title: 
SCM29-2018-19 Construction of Sidewalks in Bredasdorp
Title: 
SCM28-2018-19 Supply & Delivery of Computer Equipment
Title: 
SCM27-2018-19 The Construction Of Water, Sewer And Roads Services For 22 Light Industrial Erven In Struisbaai
Title: 
SCM26-2018-19 Supply & Delivery of Shipping Containers
Title: 
SCM25-2018-19 Skill Development Training – Mosaic Mural Project At The Breasdorp Thusong Centre
Title: 
SCM24-2018-19 Upgrading of RDP Roads
Title: 
SCM23-2018-19 Cleaning of Private Erven in Cape Agulhas Area
Title: 
SCM22-2018-19 Supply & Delivery of Wheelie Bins
Title: 
SCM21-2018-19 Supply & Erect of Modular Library in Elim
Title: 
SCM20-2018-19 Tuckshops Caravanparks
Title: 
SCM19-2018-19 Replacement of Water main in Dorpsig Street
Title: 
SCM18-2018-19 Replacement of Existing Reservoir Roof and Erecting of New Fence at Napier
Title: 
SCM17-2018-19 Construction and Upgrading of various roads and intersections in bredasdorp and Struisbaai and the Serving of 22 Erven
Title: 
SCM16-2018-19 Repair and Upgrade of Existing Ablution Facility at Struisbaai North
Title: 
SCM15-2018-19 Supply & Delivery of Printing of Books & Forms
Title: 
SCM14-2018-19 Supply & Delivery of 12XP Chipper
Title: 
SCM13-2018-19 Provision of Cleaning Services in Cape Agulhas Municipal Area
Title: 
SCM12-2018-19 Maintenance & Repairs of Aircons
Title: 
SCM11-2018-19 SUPPLY & DELIVERY OF OFFICE FURNITURE (CLOSING TIME 17 AUGUST 2018 @ 12:00)
Title: 
SCM10-2018-19 PROVISION OF SECURITY SERVICES AT THE THUSONG CENTRE (CLOSING TIME 17 AUGUST 2018 @ 12:00
Title: 
SCM9-2018-19 MAINTENANCE, REPAIRS AND UPGRADE OF MUNICIPAL NETWORK INFRASTRUCTURE (CLOSING TIME 24 AUGUST 2018 @12:00)
Title: 
SCM8-2018-19 SUPPLY & DELIVERY OF COMPUTER EQUIPMENT (CLOSING TIME: 24 AUGUST 2018 @ 12:00
Title: 
SCM25-2017-18 ICT Support Services and Systems (closing time 15 June 2018 @ 12:00)
Title: 
SCM24-2017-18 Supply and Delivery of 2000W Metal Halide Floodlights (Closing time 01 June 2018 @ 12:00)
Title: 
SCM2-2018-19 Annual Electrical Materials (closing time 18 May 2018 @ 12:00)
Title: 
SCM23-2017-18 Establishment of Server Room at Napier Office (Closing time 11 May 2018 @ 12:00)
Title: 
SCM22-2017-18 Transfer and Registration of State Subsidised Houses Titel Deed Restoration (closing time 18 May 2018@ 12:00)
Title: 
SCM21-2017-18 Paving of Sidewalks in L'Agulhas (closing time 11 May 2018 @ 12:00)
Title: 
SCM7-2018-19 Transport for Containerised Waste (Closing time 04 May 2018 @ 12:00)
Title: 
SCM6-2018-19 Recycling (Closing time 04 May 2018 @ 12:00)
Title: 
SCM20-2017-18 Upgrading of Tidal Pools in L'Agulhas (Closing time 04 May 2018 @ 12:00)
Title: 
SCM19-2017-18 THE PROVISIONING OF TRAFFIC LAW ENFORCEMENT EQUIPMENT, BACK-OFFICE SYSTEM AND RELATED SERVICES (CLOSING TIME 04 MAY 2018 @ 12:00)
Title: 
SCM18-2017-18 BUILDING OF BATHROOMS (CLOSING TIME 17 APRIL 2018 @ 12:00)
Title: 
SCM17-2017-18 PROVISION OF SECURITY SERVICES (CLOSING TIME 04 MAY 2018 @ 12:00)
Title: 
SCM16-2017-18 TUCKSHOPS CARAVANPARKS (CLOSING TIME 04 MAY 2018 @ 12:00)
Title: 
SCM15-2017-18 LIFESAVING SERVICES (CLOSING TIME 04 MAY 2018 @ 12:00)
Title: 
SCM14-2017-18 RAISING OF EXTERNAL LOANS (CLOSING TIME 11 APRIL 2018 @ 12:00)
Title: 
SCM13-2017-18 UPGRADING OF VALVES AND PIPES AT L'AGULHAS RESERVOIRS (CLOSING TIME 04 APRIL 2018 @12:00)
Title: 
SCM12-2017-18 ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT BREDASDORP (CLOSING TIME 06 APRIL 2018 @ 12:000
Title: 
SCM1-2018-19 Annual Stores Stock & Services ( Closing Time 13 April 2018 @ 12:00)
Title: 
SCM5-2018-19 Repair & Maintenance of Municipal Buildings (Closing time 23 March 2018 at 12:00)
Title: 
SCM4-2018-19 Supply & Delivery of Roadsigns, Paint and Hardware(Closing time 23 March 2018 at 12:00)
Title: 
SCM3-2018-19 Supply, Fitment and Repair of Tyres (Closing time 23 March 2018 at 12:00)
Title: 
SCM11-2017-18 Laundry and Ironing Services (Closing time 26 January 2018 @ 12:00)
Title: 
SCM10-2017-18 Roads in Bredasdorp and Napier (Closing time 19 January 2018 @ 12:00)
Title: 
SCM9-2017-18 Repair and Maintenance of Motor Vehicles and Machinery (Closing time 24 November 2017 @ 12:00pm)
Title: 
SCM8-2017-18 Supply and Install of Liquid Aluminium Dosing System (Closing time 01 December 2017 @12:00pm)
Title: 
SCM7-2017-18 Replacement of Watermain in ViljoenStreet (Closing time 22 September 2017)
Title: 
SCM6-2017-18 Upgrade of Industrial Road in Struisbaai (Closing time 22 September 2017)
Title: 
SCM5-2017-18 Supply & Delivery Of Computer Equipment (Closing time 22 September 2017)
Title: 
SCM3-2017-18 Appointment of a travel agency (Closing time 01 September 2017)
Title: 
SCM2-2017-18 Supply & Installation of Air Conditioners (Closing time 18 August 2017)
Title: 
SCM1-2017-18 Reposition of existing wooden Boardwalk (Closing time 11 August 2017)
Title: 
SCM1-2016-17 Supply & Delivery of Computer Equipment (Closing date: 22 July 2016)
Title: 
SCM2-2016-17 Supply, Delivery & Commissioning of a Generator (Closing date: 22 July 2016)
Title: 
Q1-2016-17 Supply & Delivery of Electrohydralic Baseless Two Post Lift (Closing date: 22 July 2016)
Title: 
Q2-2016-17 Quantity Surveying Services (Closing date: 22 July 2016)
Title: 
Q3-2016-17 Library Detection System and Maintenance Agreement (Closing date: 29 July 2016)
Title: 
Q4-2016-17 Supply & Delivery of Office Furniture
Title: 
SCM3-2016-17 Refurbishment of Waenhuiskrans Stores.
Title: 
SCM4-2016-17 Rehabilitation of sandfilters at Napier Water Treatment Works (Closing date: 16 September 2016)
Title: 
Q5-2016-17 & Q6-2016-17 Provision of Professional services: Supervision and Contract Management for Roads in Bredasdorp & Waenhuiskrans (Closing Date: 09 September 2016)
Title: 
Q7-2016-17 & Q8-2016-17 Provision of Cleaning services in Bredasdorp Areas (Closing Date 09 September 2016)
Title: 
SCM5-2016-17 Construction of Ablution Facilities, Struisbaai (Closing time 30 September 2016)
Title: 
Q9-2016-17 Supply & Installation of Zipples (Closing time 30 September 2016)
Title: 
Q10-2016-17 Extention of Water Main to L'Agulhas Reservoir (Closing Time 30 September 2016)
Title: 
SCM7-2016-17 Supply & Delivery of Watermeters (Closing time 07 October 2016)
Title: 
SCM8-2016-17 Professional Services for a new Borehole in Napier & Suiderstrand (Closing time 07 October 2016)
Title: 
SCM6-2016-17 Replacement of watermain in Viljoen Street (Closing time 14 October 2016)
Title: 
SCM9-2016-17 Extention to the Bredasdorp Library (Closing time 14 October 2016)
Title: 
Q11-2016-17 SUPPLY & DELIVERY OF TWO WAY RADIOS AND LICENSING (Closing time 14 October 2016)
Title: 
SCM10-2016-17 Supply & Delivery of Streetlight Outreach Arms (closing time: 25 November 2016)
Title: 
Q12-2016-17 Professional Services: Council Strategic Planning Session
Title: 
SCM12-2016-17 Transportation of cash (Closing time 25 November 2016)
Title: 
Q13-2016-17 Safeguarding of Struisbaai Cashier Office (Closing time 11 November 2016)
Title: 
SCM11-2016-17 Printing & Distribution of Municipal Accounts (Closing time 30 November 2016)
Title: 
SCM13-2016-17 Upgrading of Roads to surfaced standard in Bredasdorp & Waenhuiskrans (Closing time 25 November 2016)
Title: 
SCM14 Supply & Delivery of Server (Closing time 02 December 2016)
Title: 
Q14-2016-17 Supply & Installation of a new settling tank at spanjaardskloof water treatment works (closing time 02 December 2016)
Title: 
Q15-2016-17 Supply & Installation of new membranes at Spanjaardskloof water treatment works (closing time 02 December 2016)
Title: 
Q16-2016-17 Supply & Installation of water disinfection system in L'Agulhas (closing time 02 December 2016)
Title: 
Q17-2016-17 Professional Services: External Audit of landfills and annual report (closing time 02 December 2016)
Title: 
SCM15-2016-17 Processing and Chipping of Garden Waste
Title: 
SCM16-2016-17 Upgrading of Mechanical and Electrical Aeration Equipment at Bredasdorp WWTW
Title: 
SCM17-2016-17 Water Borehole Drilling & Testing at Napier & Suiderstrand
Title: 
SCM18-2016-17 Prof Services: Compilation of dam safety report
Title: 
Q18-2016-17 Supply & Delivery of Clothing for Mayoral Golf day
Title: 
Q19-2016-17 Catering for Mayoral Golf day
Title: 
SCM19-2016-17 Expression of Interest for provision of smart metering system (Closing time 24 March 2017 @12:00)
Title: 
SCM20-2016-17 Building of Cloakrooms (Closing time 17 March 2017@12:00)
Title: 
SCM21-2016-17 Supply & Delivery of sedan vehicle (Closing time 17 March 2017@ 12:00)
Title: 
Q20-2016-17 Replace Marley Tiles (Closing time 10 March 2017@12:00)
Title: 
SCM22-2016-17 Supply & Delivery of two way radios and Licensing (Closing time 24 March 2017)
Title: 
Q22-2016-17 Supply & Delivery of Cable Locator ( Closing time 17 March 2017)
Title: 
Q21-2016-17 Replacement of Existing Asbestos Gutters (Closing time 31 March 2017)
Title: 
SCM23-2016-17 Building of Bathrooms (Closing time 07 April 2017)
Title: 
SCM24-2016-17 Repairs & Maintenance of Aircons ( Closing time 21 April 2017
Title: 
SCM25-2016-17 Supply & Delivery of Traffic and Law Enforcement Uniforms (Closing time 19 May 2017)
Title: 
SCM26-2016-17 Supply & Erection of fencing at Borehole sites in Bredasdorp. (Closing time 28 April 2017)
Title: 
SCM27-2016-17 Productivity Assessment