banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner

2015/2016 BOEKJAAR: KONSEP MEDIUMTERMYN BEGROTING / 2015/2016 FINANCIAL YEAR: DRAFT MEDIUM TERM BUDGET / 2015/2016 UNYAKA LWABIWO-MALI: ISIQINGQO-MALI SESIQINGATHA SONYAKA

2015/2016 BOEKJAAR: KONSEP MEDIUMTERMYN BEGROTING Kennisgewing geskied hiermee kragtens die bepalings van Artikel 22 van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Finansiële Bestuur, 2003 (Wet 56/2003) dat die konsep Mediumtermyn Begroting vir die 2015/2016 boekjaar op 30 Maart 2015 ter tafel gelê is.  Volledige besonderhede lê gedurende kantoorure by die ondergetekende ter insae, asook by alle biblioteke in die Kaap Agulhas munisipale gebied.  Besware en/of vertoë met betrekking tot die begroting, indien enige, moet skriftelik (met opgaaf van redes) voor of om 12:00 op Maa

Kennisgewing wat besware teen voorlopige aanvullende waardasielys aanvra / Notice calling for inspection of supplementary valuation roll

Kennis geskied hiermee kragtens die bepalings van Artikel 49 (1)(a)(i)  van die Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Eiendomsbelasting, Wet  6 van 2004 (hierna verwys as die (“Wet”) dat die Aanvullende Waardasielys vir die boekjaar 2014/2015 ter insae lê vir openbare inspeksie by die onderskeie munisipale kantore en biblioteke binne die munisipale grense asook die webtuiste www.capeagulhas.gov.za vanaf 20 Maart 2015 tot 30 April 2015.

 

Waterbeperkings / Water restrictions / Yonga amanzi

       BESPAAR WATER                                    

Die volgende waterbeperkings word vanaf 20 Februarie 2015 ingestel vir die hele Kaap Agulhas munisipale area tot verdere kennisgewing ingevolge Standaard Water Verordening Artikel 46:

 

1. Besproeiing van tuine mag slegs op Maandae, Woensdae en Vrydae vir persele met gelyke straatnommers en Dinsdae, Donderdae en Saterdae vir ongelyke straatnommers plaasvind, tussen 07:00 en 08:00 vm en tussen 19:00 en 20:00 nm.

Council Minutes

View minutes of Council Meetings and Mayoral Committee Meetings

Monthly accounts by e-mail

Cape Agulhas Municipality, now can send out Municipal accounts via e-mail.

Public Communications

communication We endeavour to establish effective communications with the public. If you want to receive sms messaging or an electronic newsletter, contact our Communications and Client division on 028-4255500 or send an email to: info@capeagulhas.com

Public Participation in Cape Agulhas

The formalized structures for public participation in Cape Agulhas are five ward committees which consist of ten members each under the chairmanship of the applicable ward councilor. Ward committees meet once every month to discuss matters affecting their ward and general governance and development matters. The ward committees advise Council on matters affecting the residents of Cape Agulhas Municipality. Each ward councilor provides quarterly feedback to the residents of the ward on decisions taken by the Municipal Council, new developments, programs and proposals.

Prepaid Electricity

prepaidResidents in Cape Agulhas can now purchase prepaid electricity via the internet or their cellphone

Copyright © 2015 Cape Agulhas Municipality.
Website design by Danetsoft and hosted by tanoISP, an affiliated member of the Tano'vero Group